เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
กลุ่มงานเงินทุนหมุนเวียน โทร.02-202 4409-10