1.สนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้สำหรับการประกอบอาชีพแก่วิสาหกิจรายย่อย 

        ปีงบประมาณ 2561 อนุมัติสินเชื่อ จำนวน 234 ราย   วงเงิน 49,937,000 ล้านบาท

 

        ปีงบประมาณ 2562 อนุมัติสินเชื่อ  จำนวน 358 ราย   วงเงิน 89,924,000 ล้านบาท

 

 2.พัฒนาองค์ความรู้แก่วิสาหกิจรายย่อยเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยื่น

               เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้าน

                  การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในการพัมนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบริหารจัดการภายในองค์กรปรับโครงสร้าง

                  กลไกในการสนับสนุน และการขับเคลื่อน SMEs ให้เป็นระบบและมีเอกภาพชัดเจนทั้งในด้าน...การพัฒนาผลิตภัณฑ์ารปรับปรุง

                  และการบริการ การตลาด และโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ